Bank Żywności w Suwałkach


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bankizywnosci/public_html/suwalki.bankizywnosci.pl/connect.inc on line 2

2009-12-30

Wyniki ankiety potrzeb i możliwości

 

Spis treściAnkiety spłynęły od takich organizacji jak:

 1. Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Białystok
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ruda
 3. Gminna Rada Pomocy Spo??ecznej, Ja??wi??y
 4. Pogotowie Opieku??cze, Bia??ystok
 5. Ko??ció?? Chrze??cijan Babtystów, Bielsk Podlaski
 6. Ekonomiczna Rada Parafii Rzymsko-katolickiej w Kaletniku
 7. Odzia?? Charytatywny przy parafii ??w. A. Piotra i Paw??a, Suwa??ki
 8. Wspólnota Ko??cio??ów Chrystusowych, Bielsk Podlaski
 9. Stowarzyszenie Pomocy „Rubie??”, Bia??ystok
 10. Niepubliczny Zak??ad Opieki Zdrowotnej „MONAR” o??rodek rehabilitacyjno-readaptacyjny w Zaczerlanach, Bia??ystok
 11. Ochotnicza Stra?? Po??arna w Klukowie
 12. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne Nowa Wola, Micha??owo
 13. Nasz Dom Dobry Pasterz, Bia??ystok
 14. Dom dla osób bezdomnych i najubo??szych, Monar – Markot, Filipów, Garbas II
 15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M??odzie??y Specjalnej Troski „Jeden ??wiat”, Bia??ystok
 16. ??wietlica socjoterapeutyczna „U Anio??ów Stró??ów” przy parafii ducha ??w., Bia??ystok
 17. Parafia rzymsko-katolicka p.w. B??og. Anieli Salawy, Suwa??ki
 18. Polski Zwi�?zek Niewidomych, Okr�?g Podlaski, Ko??o Terenowe w Suwa??kach
 19. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek ??w. Rodziny, Bia??ystok
 20. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów
 21. Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei", Bia??ystok
 22. Stowarzyszenie Centrum Aktywno??ci Lokalnej, Czarna Bia??ostocka
 23. Polski Zwi�?zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarz�?d Okr�?gowy z siedzib�? w Bia??ymstoku
 24. Polski Zwi�?zek Niewidomych Okr�?g Podlaski, Bia??ystok
 25. Stowarzyszenie Kontakt Miast, Bia??ystok – Eidhoven
 26. Fundacja Cordis, Augustów
 27. Fundacja ?�ród??o, Suwa??ki
 28. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 29. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Spo??ecznej, Augustów
 30. Stowarzyszenie Przyjació?? Dzieci "Jeste??my Razem", Suwa??ki
 31. O??rodek Wsparcia Dziennego Dziecka i Rodziny, Suwa??ki
 32. Spo??eczna Organizacja Przyjació?? dzieci „Przysta??”, Suwa??ki
 33. Katolickie Towarzystwo S??u??by Dzieciom, Hospicjum w Augustowie
 34. Ko??ció?? Zielono??wi�?tkowy, Dubicze Cerkiewne
 35. KTSD – Augustów (Katolickie Towarzystwo ...)
 36. Ochotnicza Stra?? Po??arna, Wi??ajny
 37. Stowarzyszenie Rodzina, Ciechanowiec
 38. Caritas Parafialny, Sejny
 39. Spo??eczna Organizacja Przyjació?? Dzieci "Przysta??", Augustów
 40. ??wietlica ??w. Urszuli Ledóchowskiej przy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK, Augustów
 41. ??wietlica „Nasza Ostoja”, Augustów
 42. Hajnowskie Stowarzyszenie "Sami sobie"
 43. ??wietlica ??rodowiskowa im. Dzieci�?tka Jezus Zgromadzenia Sióstr ??w. Teresy od Dzieci�?tka Jezus, Suwa??ki
 44. Zespó?? Parafialny CARITAS przy parafii p.w. Matki Bo??ej Mi??osierdzia w Suwa??kach
 45. Zwi�?zek Harcerstwa Polskiego, ?�om??a, 59 Dru??yna Harcerska Ptaki Ptakom
 46. Stowarzyszenie Oratorium im. ??w. Jana Bosko, Suwa??ki
 47. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebuj�?cych Pomocy „Bli??ej Ciebie”
 48. Fundacja „sokólski Fundusz Lokalny”, Sokó??ka
 49. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo??eczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta, Augustów
 50. ??rodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, Augustów
 51. Dom Pomocy Spo??ecznej dla Dzieci i M??odzie??y Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Augustów, ul. 3 Maja
 52. Dom Pomocy Spo??ecznej dla Dzieci i M??odzie??y Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Augustów, ul. Studzieniczna
 53. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Bia??ymstoku, oddzia?? w Choroszczy
 54. Zespó?? Charytatywny Parafii Rzymskokatolickiej pw. ??w. Izydora Oracza w Smolanach
 55. Chrze??cija??ska S??u??ba Charytatywna
 56. Parafia Rzymskokatolicka ??w. Kazimierza Królewicza, Suwa??ki
 57. Punkt pomocy charytatywnej przy parafii Naj??wi�?tszego Serca Pana Jezusa w Suwa??kach
 58. Stowarzyszenie Pomocy spo??ecznej "Wspieramy si�?", Mo??ki
 59. Ko??ció?? Zielono??wi�?tkowy, Zbór w Hajnówce


Misje - cele organizacji:

- zapobieganie wykluczeniu spo??ecznemu: niesienie pomocy potrzebuj�?cym; polepszanie jako??ci ??ycia niedostosowanych spo??ecznie; wyrównywanie szans osób b�?d�?cych w trudnej sytuacji ??yciowej; pomoc osobom bezdomnym, najubo??szym, niezaradnym ??yciowo; pomoc w znajdowaniu pracy; praca charytatywna na rzecz rodzin ze ??rodowisk zmarginalizowanych; pomoc osobom uzale??nionym – dostosowanie do ??ycia w spo??ecze??stwie – (10 odpowiedzi);
- dzia??alno??�? charytatywna, niwelowanie dysproporcji spo??ecznych, dzia??alno??�? na rzecz niepe??nosprawnych, dzia??alno??�? na rzecz dzieci i m??odzie??y, osób starszych i samotnych, emerytów i rencistów;
- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiaj�?cym problemy wychowawcze – (2 odpowiedzi);
- prowadzenie dzia??alno??ci ??rodowiskowej na rzecz dziecka i rodziny (pomoc dzieciom w pokonywaniu niepowodze?? szkolnych, rozwijanie zainteresowa?? i uzdolnie??, wspó??praca z rodzin�?, organizowanie pomocy materialnej, do??ywianie dzieci);
- pomoc osobom i rodzinom w przezwyci�???aniu trudnych sytuacji ??yciowych, dzia??ania na rzecz integracji osób niepe??nosprawnych w ??rodowisku lokalnym, wspieranie inicjatyw spo??ecznych, anga??owanie spo??eczno??ci lokalnej do pomocy w realizacji zamierze?? stowarzyszenia;
- pomaganie (wychowanie i nauczanie) dzieciom i m??odzie??y z rodzin bezrobotnych, wielodzietnych i cz�???ciowo patologicznych + do??ywianie – (10 odpowiedzi);
- usamodzielnianie wychowanków;
- prowadzenie szko??y;
- prowadzenie dzia??alno??ci spo??eczno - kulturowej, o??wiatowo – wychowawczej i charytatywno – opieku??czej w ??rodowisku dzieci i m??odzie??y (dzia??ania oparte o system wychowawczy ??w. Jana Bosko);
- chrze??cija??skie wychowanie dzieci i m??odzie??y ze szczególnym uwzgl�?dnieniem ??rodowisk obj�?tych patologi�? i niewydolno??ci�? wychowawcz�?;
- organizowanie czasu wolnego dzieciom – (3 odpowiedzi);
- dzia??anie na rzecz osób niepe??nosprawnych – (3 odpowiedzi);
- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i m??odzie??y niepe??nosprawnej + wsparcie udzielane rodzinom wychowuj�?cym niepe??nosprawn�? osob�?;
- ca??odobowa opieka nad dzie�?mi i m??odzie??�? niepe??nosprawn�? intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i g??�?bokim z ró??nymi sprz�???eniami;
- rehabilitacja spo??eczno – zawodowa osób niewidomych i s??abo widz�?cych – (2 odpowiedzi);
- ochrona i promocja zdrowia;
- ratowanie zdrowia i ??ycia ludzi poprzez oddawanie krwi oraz inne formy aktywizacji spo??ecznej i kulturalno - o??wiatowej;
- zapobieganie po??arom, akcje ratunkowe, prowadzenie szkole?? po??arniczych;
- opieka ca??odobowa nad osobami w podesz??ym wieku, niepe??nosprawnymi, potrzebuj�?cymi pomocy;
- pomoc ludziom starszym, edukacja seniorów;
- pomoc materialna i rzeczowa – rozdawnictwo ??ywno??ci i odzie??y (5);
- integracja spo??eczno??ci lokalnej na rzecz rozwi�?zywania problemów spo??ecznych;
- wspieranie lokalnych grup spo??ecznych w rozwoju; promocja gminy na terenie kraju;
- dzia??anie na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju przedsi�?biorczo??ci, promocja warto??ci rodziny w sferze spo??ecznej i gospodarczej, wspieranie i rozwój inicjatyw ekonomii spo??ecznej;
- poprawa jako??ci ??ycia mieszka??ców sokólszczyzny poprzez dzia??ania w zakresie pomocy spo??ecznej, edukacji, kultury, zachowania dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy osobom niepe??nosprawnym;
- upowszechnianie chrze??cija??skiej dobroczynno??ci; popularyzacja postaw pro zdrowotnych, pro rodzinnych, przeciwdzia??anie patologiom spo??ecznym, oraz upowszechnianie zasad chrze??cija??skiego etosu pracy;
- propagowanie warto??ci chrze??cija??skich s??owem i czynem, w celu zmiany my??lenia jednostki tak ,by mia??o to pozytywny wp??yw na reszt�? spo??ecze??stwa;
- zbawienie cz??owieka; g??oszenie Ewangelii;
- pomoc najubo??szym mieszka??com na terenie parafii (2);
- s??u??ba Bogu i Ojczy??nie; pomaganie ludziom potrzebuj�?cym, chronienie przyrody, pomników walk m�?cze??stwa, prowadzenie edukacji w??ród m??odzie??y;
- pomoc charytatywna hospicjom, domom dziecka, domom opieki dla doros??ych, placówkom pomagaj�?cym bezdomnym, rodzinom wielodzietnym i ubogim w Polsce i Polakom na Bia??orusi, Litwie, Ukrainie, ?�otwie, Rosji;
- gromadzenie funduszy unijnych lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy spo??ecznej.


Trudno??ci, jakie napotykaj�? organizacje przy realizacji swoich zada?? zwi�?zanych z misj�?:

- brak odpowiedzi – 14;
- brak ??rodków finansowych – 28 odpowiedzi;
- pozyskiwanie ??rodków finansowych (4 odpowiedzi) – (przesadna biurokracja);
- brak wspó??pracy z rodzicami (4), pedagogami, wychowawcami szkolnymi;
- brak odpowiedniej bazy lokalowej (5); brak w??asnych pomieszcze?? do przechowywania i wydawania ??ywno??ci – wynajmowanie; ograniczone mo??liwo??ci magazynowe – warunki lokalowe (5);
- braki w personelu (8) (opieranie si�? na pracy wolontariuszy);
- za ma??a liczba wolontariuszy (2 odpowiedzi);
- trudno??ci w pozyskiwaniu sponsorów;
- braki w wyposa??eniu o??rodka;
- brak wspó??pracy z samorz�?dami (3 odpowiedzi);
- ograniczone ??rodki finansowe na transport (2); brak s??u??bowego samochodu; brak samochodu do przewo??enia artyku??ów spo??ywczych, ??ywno??ci (2);
- problemy z dotarciem do zainteresowanych pomoc�?;
- zbyt ma??y asortyment produktów ??ywno??ciowych – nie zabezpieczanie ci�?g??o??ci wydawania;
- trudno??ci z potwierdzaniem list podopiecznych przez GOPS (Krypno)– wspó??praca z GOPS;
- poszerzaj�?ca si�? agresja;
- pog??�?biaj�?ce si�? ubóstwo;
- traktowanie organizacji spo??ecznych jako konkurencji w sferze pomocy spo??ecznej;
- ogromny zakres potrzeb grupy spo??ecznej do której adresowana jest nasza pomoc.


Formy wsparcia, jakie podopieczny mo??e uzyska�? dzi�?ki organizacjom:

- pomoc edukacyjna - odrabianie lekcji (9), udzia?? w zaj�?ciach rozwijaj�?cych zainteresowania, nauka j�?zyków obcych; nadrabianie zaleg??o??ci (2);
- pedagogiczne podej??cie do podopiecznych;
- pomoc terapeutyczna (5);
- pomoc socjoterapeuty (5) – zaj�?cia socjoterapeutyczne;
- pomoc psychologa/pedagoga – wsparcie pedag.- psychol. (7); warsztaty umiej�?tno??ci pedagogicznych;
- wsparcie tyflopedagogiczne, logopedyczne;
- pomoc prawna (3);
- pomoc doradcy zawodowego (2), pomoc w aktywizacji zawodowej, pomoc w znalezieniu pracy (2);
- poradnictwo ma????e??skie;
- szkolenia (2);
- reedukacja;
- wsparcie moralne, edukacyjne, opieku??cze, terapeutyczne i materialne, bytowe;
- wychowanie;
- wsparcie duchowe (3);
- pomoc duszpasterska;
- wsparcie emocjonalne;
- pomoc rzeczowa (odzie??, ??ywno??�?, lekarstwa, ksi�???ki, przybory szkolne) – 39 odpowiedzi; wydawanie ??ywno??ci z B??;
- wypo??yczanie podr�?czników szkolnych dla dzieci;
- do??ywianie (10);
- pomoc finansowa (9);
- organizacja wypoczynku, organizacja czasu wolnego, biwak dru??yny po mniejszych kosztach;
- spotkania towarzyskie, kulturalno – o??wiatowe (3);
- k�?cik fryzjerski dla osób bezdomnych i zagro??onych bezdomno??ci�?;
- ogrzewalnia dla bezdomnych;
- prowadzenie ??wietlicy ??rodowiskowej;
- integracja osób niepe??nosprawnych ze ??rodowiskiem osób zdrowych;
- pomoc w za??atwianiu spraw w instytucjach, takich jak Urz�?d Pracy i innych;
- pomoc przy sporz�?dzaniu dokumentów potrzebnych, by uzyska�? ??wiadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ustali�? stopie?? niepe??nosprawno??ci;
- pomoc przy rozliczeniach podatkowych;
- poprawa stanu zdrowia poprzez dowóz do lekarza specjalisty;
- pomoc w poszukiwania miejsca zakwaterowania oraz mieszkania;
- sprz�?t dla osób niepe??nosprawnych;
- odwiedzanie chorych w domu i w szpitalu;
- umo??liwianie kontynuowania nauki;
- ca??odobowa opieka (2), pomoc w samoobs??udze, piel�?gnacja w chorobie, organizacja czasu wolnego;
- transport;
- usuwanie skutków np. wichury, deszczu, wypadków drogowych, po??aru + udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
- uczestnictwo w zaj�?ciach Klubu Zdrowia;
- koncerty charytatywne.


Zajęcia, jakie podejmują się podopieczni w ramach działalności organizacji/na rzecz organizacji:

- pomoc przy przewozie artykułów spożywczych; dystrybucja żywności, rozładunek żywności (16);
- uczestnictwo w zbiórkach żywności (10),
- prace gospodarcze, porządkowe na rzecz organizacji (11);
- prace rolne, polne (3);
- organizowanie kiermaszy, imprez integracyjnych (3); organizowanie czasu wolnego dla dzieci (6);
- przygotowywanie, wydawanie posiłków (6);
- przygotowywanie paczek;
- pomoc w organizacji zadań (2);
- pomoc w poszukiwaniu środków finansowych i rzeczowych;
- użyczanie własnych samochodów na cele organizacji (przewóz rzeczy, żywności, itd.)
- pomoc w prowadzeniu sklepu;
- prace biurowe;
- zbiórka makulatury;
- udział w akcjach pobierania krwi; organizowanie imprez w celu propagowania idei honorowego krwiodawstwa; włączanie się w przygotowania uroczystości gminnych i parafialnych.


Źródła z jakich organizacje planują finansować rozszerzenie działalności:

- brak odpowiedzi - 8;
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego, programy unijne (9), projekty (6), oferty konkursowe (2);
- środki samorządu: Urząd Miejski (8), Urząd Wojewódzki (2); Urząd Pracy;
- samorząd lokalny (3);
- środki własne (5), składki członkowskie;
- środki z PFRON-u;
- sponsorzy (6);
- z pozyskanego 1% podatku (2);
- z dofinansowania zadań z MOPS (2), PCPR;
- środki z ROPS 2;
- środki pozyskane z Fundacji Danone; Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacji Batorego, Fundacji Rozwoju Filantropii;
- budżet państwa, dotacje rządowe (3);
- z wypracowanych środków finansowych i sponsoringu;
- darowizna;
- ze zbiórek sympatyków do puszek przed Kościołami;
- środki pozyskane z Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- z organizacji pozarządowych (2);
- brak żródeł.


Organizacje w ramach realizacji nowych działan planują współpracować z:

- z Urzędem Miasta (6);
- z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Suwałki
- z ROKIS, MDK;
- z innymi organizacjami pozarządowymi (8);
- z jednostkami samorządowymi;
- z wolontariuszami;
- z Urzędem Wojewódzkim;
- z Urzędem Marszałkowskim;
- z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej;
- ze Spółdzielnią Mieszkaniową;
- z Wyższą Szkołą Zawodową;
- z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
- ze Szkołą Podstawową Nr 10; z LO II; szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne (2);
- z Domem Kultury, z grupami nieformalnymi;
- z PCPR (5);
- z Poradnią Zdrowia Psychicznego;
- z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;
- z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku;
- z PTTK (2), Białystok;
- z Klubem Sportowym IKS „Victoria”, Białystok;
- z PFRON, Białystok;
- z Towarzystwem Walki z Kalectwem;
- z MOPS (7);
- z parafiń (3);
- ze Stowarzyszeniem Abstynenckim;
- z Kołem Emerytów;
- z administracją państwową, Policją (2), Strażą Miejską;
- z Fundacją Edukacji i Twórczości; z Etap; z organizacjami wspierającymi działalność świetlic socjoterapeutycznych;
- z Bankiem Zachodnim WBK Fundacja;
- z Bankiem Żywności (3);
- z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
- z Caritas (4);
- z Katolickim Stowarzyszeniem Służby Dzieciom;
- z Policealną Szkołą Nr 2 Pracowników Medycznych i Socjalnych;
- z Akademią 50 plus;
- z "Olimpiady Specjalne", Oddział Podlaski;
- z wójtem gminy;
- ze Starostwem Powiatowym (3);
- z Gminnym Ośrodkiem Kultury;
- z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej PKPS;
- misje "TEEN CHALENGE";
- z Augustowskim Centrum Edukacyjnym;
- z GOPS, Wiłajny; Urząd Gminy, Wiłajny; Ośrodek Zdrowia, Wiłajny; szkoła, stowarzyszenia;
- ze sponsorami;
- z samorzśdem miejskim i gminnym (2);
- z ROPS;
- ze Szkołą Podstawową nr 4, Augustów;
- z Miejskim Domem Kultury, Augustów;
- z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną;
- z władzami lokalnymi;
- z każdym człowiekiem dobrej woli i instytucjami, które chcą pracować;
- z kuratorami rodzinnymi;
- z PCK;
- z świetlicą socjoterapeutyczną;
- ze spółdzielniami mieszkaniowymi;
- z poradnią rodzinną "Nadzieja" w Suwałkach.
 Masz pytania? Zadzwoń!
Jesteœmy członkiem FEBA.
Organizacja Pożytku Publicznego
System zarzšdzania jakoœcia ISO 9001:2000
Jesteœmy członkiem EAPN.
www.StudioGraficzne.com